“Mijn kind beweegt houterig/ onhandig, kan er iets aan gedaan worden?”
“Mijn kind kan nog niet kruipen, is dat erg?”
“Mijn baby heeft een plat achterhoofd, wat kan ik er aan doen?”
“Mijn kind is erg druk en kan zich niet concentreren, kan er wat aan gedaan worden?”

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is spelenderwijs leren bewegen.
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek. Meestal gaat dit zonder problemen en bijna onopgemerkt. Bij sommige kinderen duurt het iets langer of verloopt de ontwikkeling anders dan bij andere kinderen. Voor die kinderen kan de kinderfysiotherapeut iets betekenen. Soms is meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren of moet het kind geholpen worden om met zijn beperkingen toch zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.
Maar ook voor kinderen met gedragsproblematiek (ADHD, autisme) of problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking waardoor het motorisch leren verstoord wordt kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Waarvoor kun je bij de kinderfysiotherapeut terecht?

De kinderfysiotherapeut kan helpen bij:

 • kinderen met een houterige motoriek en/of problemen met de coördinatie, bewegingsangst, onzekerheid en faalangst bij bewegen;
 • (premature) zuigelingen met een voorkeurshouding en/of schedelafplatting;
 • (premature) zuigelingen met vertraagde motorische ontwikkeling, zoals later of niet gaan rollen, zitten, kruipen;
 • kinderen met een scoliose of andere houdingsproblematiek;
 • kinderen met hypermobiliteit;
 • kinderen met een te hoge- of een te lage spierspanning;
 • kinderen met een achterstand t.o.v. leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld niet goed mee kunnen met de gymles, niet goed kunnen rennen, klimmen en klauteren;
 • kinderen met een aangeboren of verworven aandoening die de motorische ontwikkeling beïnvloed (spierziekte, plexus brachialis laesie, cerebrale parese);
 • kinderen met problemen in de zintuigelijke waarneming waardoor het motorische leren wordt verstoord;
 • kinderen met sportletsel;
 • kinderen met een gedrags- en ontwikkelingsdiagnose (zoals ADHD, ASS en DCD) welke de motoriek negatief beïnvloedt.
 • Ook behoort advisering over sport- en spelmogelijkheden tot de taken van de kinderfysiotherapeut.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Aanmelding/intake
Het kind kan worden doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut door een huisarts, consultatiebureau arts, jeugdarts of medisch specialist. Ouders/verzorgers kunnen hun kind ook zonder verwijzing aan melden bij de kinderfysiotherapeut.
Na aanmelding volgt een intake gesprek waarin samen met u en uw kind besproken wordt wat de belangrijkste problemen zijn die worden ervaren in het dagelijks leven.

Observatie en onderzoek
Naar aanleiding van de hulpvraag van u en uw kind zal er een observatie en onderzoek met behulp van gestandaardiseerde tests plaatsvinden. Wij proberen een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind te krijgen. U als ouders, maar ook leerkrachten en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol.
Wij bespreken met u en de andere belanghebbenden onze bevindingen en stellen vervolgens een behandelplan op.

Behandeling
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is om uw kind beter te laten functioneren op school, thuis en elders. Functionele aspecten spelen bij de behandeling een belangrijke rol.
Ons oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan u als ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt met name voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

Wij vinden het belangrijk om samen met u als ouder, leerkracht en andere betrokkenen, een plan van aanpak te maken om uw kind te ondersteunen. Dit altijd aansluitend op de belevingswereld van het kind. De lijnen tussen kinderfysiotherapie en ergotherapie zijn bij ons kort en zo nodig kan multidisciplinair gewerkt worden.

Kosten en vergoeding
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor kinderfysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor kinderfysiotherapie vergoed krijgen.