Page 16 - Hersenletsel.. en dan?
P. 16

16 | Hersenletsel... en dan?
Toekomstperspectief
met hersenletsel
Nonja van Grinsven, Marije Stuart en Iris Versteijnen zijn regiebehandelaar bij Hersenz. Zij vertellen over de werkwij- ze, doelen en criteria van dit behandelprogramma. Maar vooral willen zij hun enthousiasme voor Hersenz overbren- gen, omdat zij al zoveel mooie resultaten hebben gezien.
“Mensen met niet-aangeboren hersen- letsel beschrijven hun leven als vóór
en ná het hersenletsel. Er is echt sprake van een breuk in de levenslijn. Wanneer iemand deelneemt aan Hersenz heeft hij of zij de cognitieve mogelijkheden, de wil en de energie om te veranderen. Er zit zoveel kracht in de mensen zelf. Op het moment dat je ze dit kunt laten ervaren, komt het snel in beweging. Omdat je als behandelaar ook in de thuissituatie komt en langdurig contact hebt, bouw je een persoonlijke band op. Je komt heel dichtbij. Daardoor zie je de veranderingen heel duidelijk.”
“Het is bijzonder om te ervaren, dat je mensen stapje voor stapje hun zelfver- trouwen en levensplezier terug kunt geven. En ook een stuk acceptatie. Bij- voorbeeld iemand die binnenkomt met ‘ik wil die rollator niet’ en dan aan het eind van de behandeling zegt ‘die rolla- tor hoort gewoon bij mij’. Je maakt als behandelaar mensen op de bodem van de put mee, in al hun kwetsbaarheid. Maar je ziet ook hoe ze weer omhoog klimmen en zichzelf terugvinden.”
“Eerst staan de klachten op de voor- grond, daarna de mogelijkheden die er nog zijn. Je ziet veranderingen in de blik in de ogen en in de houding. Mensen stralen weer en krijgen ook weer meer sociale contacten. Er is weer sprake van zin in het leven. Het is mooi om van dat proces getuige te zijn. Daar doen we het voor!”
Groepsbehandeling
“Hersenz rust op twee pijlers: groeps- behandeling en individuele behande- ling. De groepsbehandeling bestaat uit een cognitief deel (de ‘praatgroep’) met daarnaast beweging, onder andere in de vorm van psychomotorische thera- pie (PMT). Deze combinatie versterkt el- kaar: mensen leren door doen en door het leren kennen van lichaamssignalen. Datgene wat wordt geleerd in het cog- nitieve deel, beklijft beter door thema’s terug te laten komen in spelvormen en beweging.”
“In principe beslaat de groepsbehande- ling drie dagdelen per week. Als blijkt dat het écht te zwaar is, kijken we wat we kunnen aanpassen. Wanneer de groep teveel prikkels biedt, als iemand te weinig belastbaar is of als iemand niet in de groep past, kunnen we ook alleen individuele behandeling aan- bieden. Mét groep heeft Hersenz het meeste effect, maar we merken dat we met alleen individuele behandeling ook al veel kunnen bereiken.”
Individuele behandeling
“Bij individuele behandeling kunnen we heel breed kijken naar wat nodig
is. En ook heel breed vormen van behandeling inzetten. Deze staan wel globaal omschreven, omdat gebruikte methodieken vanuit de praktijk of van- uit de wetenschap bewezen effectief moeten zijn voor mensen met hersen- letsel. We kunnen vrij flexibel inspelen op behoeften en mogelijkheden. Voor sommige mensen is een uur indivi-
duele behandeling genoeg, anderen kunnen anderhalf uur aan. We kunnen bijvoorbeeld ook eerst een uurtje met de partner spreken, dan een uurtje met degene met hersenletsel en dan nog een half uur samen. In principe komt de behandelaar één keer per twee weken thuis of de cliënt komt naar de behandellocatie toe.”
Ook voor de naasten
“Hersenletsel kent veel onzichtbare gevolgen. Er kunnen veranderingen optreden in de denkfuncties (cognitief functioneren) en ook karakterveran- deringen komen vaak voor. Bepaalde karaktertrekken kunnen worden versterkt of juist afgezwakt. Door het hersenletsel is het vaak lastiger om prikkels te verwerken. Geluiden, visuele prikkels, maar ook emoties kunnen extra hard binnenkomen. Dit kan leiden tot snelle irritatie naar anderen. Natuurlijk betekent dit ook veel voor de partner en overige gezinsleden. Alle veranderingen kunnen, nog los van
het mantelzorger-zijn, een forse impact hebben op de relatie. Het percentage echtscheidingen is bij relaties waar sprake is van hersenletsel dan ook beduidend hoger dan gemiddeld.
De partner en overige gezinsleden komen bij Hersenz aan bod tijdens de individuele behandeling. Daarnaast is er een aparte partnermodule ontwik- keld. Bij Hersenz is de filosofie: ‘hersen- letsel heb je niet alleen’.”
      14   15   16   17   18