Page 39 - Hersenletsel.. en dan?
P. 39

                  Fasen na hersenletsel
| 39 KENNIS, INFORMATIE EN SAMENWERKING
Samenwerkings- verbanden
Hersenletsel gaat nooit over. Daar- om vindt SWZ het zo belangrijk dat mensen op het juiste moment de juiste begeleiding en zorg krijgen. Dit kan alleen wanneer er goed wordt samengewerkt.
SWZ werkt samen met:
• Huisartsen
• Revalidatiecentra
• Ziekenhuizen en verpleeghuizen • Thuiszorgorganisaties
• GGZ instellingen
• Verslavingszorg
• Zorgkantoren
• Andere zorgaanbieders - regionaal
en landelijk
• Gemeenten • Bedrijfsleven
SWZ neemt deel aan de volgende netwerken:
• NAH netwerk Noordoost-Brabant • NAH netwerk Zuidoost-Brabant
• Café Brein
Als iemand hersenletsel krijgt, doorloopt hij verschillende fasen. 1. Overleven van hersenletsel
Beh
2. Herstellen van hersenletsel
e
In deze fase wil de persoon
met
he
(begeleid) Werk
H F G b L
Bij alle vormen van acuut hersenletsel gaat het in deze fase om
adequate diagnostiek en behandeling, gericht op stabilisatie en
het voorkómen van complicaties. Bij CVA zijn tijdige behandeling in thuis het ziekenhuis en de start van secundaire preventie van belang. Bij
Ambitie
traumatisch hersenletsel (THL) ligt het accent in de fase van overleven
op het aantonen van (de ernst) van het letsel. Voor alle vormen van hersenletsel geldt, dat in het ziekenhuis bepaald wordt of de patiënt
naar huis kan.
Vrijwilligerswerk
A
b
d
m
r
e
len en/of leren omgaan met blijvende beperkingen. Het verloop van
rsen
lets
i
s
a
e
l zo
goe
activiteiten
het herstel is afhankelijk van de oorzaak, de ernst en de aard van het
hersenletsel. De zorg in deze fase is gericht op het beperken van de gevolgen van CVA/TIA of THL voor het dagelijks leven, het voorkómen van complicaties, het stimuleren van activiteit en het benutten van
de beschikbare mogelijkheden om tot zo groot mogelijke autonomie te komen. Hiervoor zijn onder meer multidisciplinaire diagnostiek en psycho-educatie van belang.
3. Leren leven met hersenletsel
Deze fase begint als de focus van de persoon met hersenletsel en om- geving zich verplaatst van medisch herstel, revalidatie en re-integratie naar het dagelijks leven. De persoon pakt zoveel mogelijk zaken van
het dagelijks leven op zoals huishouden, werk, relatie en gezin, sociale contacten, vrijetijdsbesteding, financiën en administratie. Nu beginnen de betrokkenen ten volle de gevolgen van het hersenletsel voor hun leven te ervaren. Het accent ligt op aanpassing aan de nieuwe situatie, waarbij coping een belangrijke rol speelt. De zorg is gericht op het leren omgaan met verandering en verlies én het vormgeven aan het leven met de gevolgen van hersenletsel. Psycho-educatie is onderdeel van de zorg. Soms is langdurige zorg of ondersteuning noodzakelijk, ook voor mantelzorgers.
4. Leven met hersenletsel
Het zwaartepunt ligt niet langer op het leren leven met het hersenletsel, maar op het leven zoals het is. De situatie is min of meer gestabiliseerd, al zullen er regelmatig situaties zijn waarin de vragen uit de vorige fasen zich opnieuw voordoen. Ook in deze fase kan vooruitgang worden geboekt en terugval plaatsvinden. Het bereikte evenwicht vraagt over het algemeen een voortdurende inspanning. Kwaliteit van leven en zingeving staan voorop: Wat wil ik met mijn leven? Wat kan ik nog bete- kenen? Goede ondersteuning kan hierbij van groot belang zijn.
d mo
gel
t
ijk
h
i
g
erste
l-
   g
n
a
e y
e e o   37   38   39   40   41