Page 41 - Hersenletsel.. en dan?
P. 41

          KENNIS, INFORMATIE EN SAMENWERKING
RELATIEBEHEERDERS AAN HET WOORD
BSO Wonen
Monica van der Meer en Marian Smits zijn relatiebeheerders bij SWZ. Monica is verantwoordelijk voor het werkgebied Zuidoost-Brabant en Marian voor Noordoost-Brabant.
“Als relatiebeheerder leggen en on- derhouden we contact met mogelijke verwijzers, bijvoorbeeld revalidatie- artsen, contractmanagers vanuit het sociaal domein of transferverpleegkun- digen. Daarnaast zijn wij regelmatig aanwezig bij (online-) bijeenkomsten over hersenletsel, bijvoorbeeld die van café Brein. Verder nemen we deel aan overleggen van organisaties in de re- gio, die samenwerken rond het thema hersenletsel.”
Uitdagingen
“Wij signaleren enkele belangrijke uitdagingen. Allereerst merken we dat er niet altijd voldoende bekendheid
is met de beperkingen en klachten,
die kunnen ontstaan als gevolg van hersenletsel. Die klachten worden nog te weinig gelinkt aan het eerder opge- lopen hersenletsel. Hierbij speelt ook mee, dat de klachten kunnen lijken op de gevolgen van een burn-out. Boven- dien zijn er geen twee mensen met hersenletsel gelijk. Vooral de onzichtba- re gevolgen van hersenletsel zijn heel divers. Dit geldt ook voor de manier, waarop mensen ermee omgaan.”
“Daarnaast zien we dat verwijzers lang niet altijd op de hoogte zijn van de begeleiding en behandeling, die SWZ
aan deze cliënten kan bieden. Soms weten verwijzers ook niet goed, hoe ze hun cliënt met niet-aangeboren her- senletsel op een goede manier kunnen ondersteunen. Daarom vinden
wij het zo belangrijk om de kennis en ervaring, die bij SWZ aanwezig is, meer onder de aandacht te brengen.”
“Met het magazine Hersenletsel en dan willen we laten zien wat er mogelijk is. Hierbij is de cliënt samen met de bege- leider of behandelaar aan het woord. Wat is hun ervaring? Welke resultaten worden er geboekt? En welke positieve gevolgen heeft dit op het dagelijks leven van de cliënt?”
“In het algemeen
is er niet altijd voldoende bekendheid met de beperkingen en klachten”.
“SWZ biedt een breed pakket aan bege- leiding en behandeling aan, waaronder het behandelprogramma Hersenz. Dit behandelprogramma is bestemd voor mensen met hersenletsel in de chro- nische fase. Verbetering van ontstane
beperkingen is niet het doel, wél het beter leren omgaan met de daaruit voortgekomen klachten. Uit onderzoek van de Maastricht University komt naar voren dat hierdoor de kwaliteit van leven wordt verhoogd. Dit geldt niet alleen voor degene met hersenletsel, maar ook voor de naasten!”
Verwijzingen
“Voor begeleiding en/of behandeling worden indicaties afgegeven door het zorgkantoor (Wlz) of door de gemeente (Wmo). Specifiek voor de behandeling van Hersenz, verloopt een verwijzing via de eigen huisarts. In overleg met
de zorgbemiddelaars van SWZ wordt gezocht naar de meest passende bege- leiding en/of behandeling.”
Daginvulling
Ontwikkelings- gerichte activiteiten
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg
Ondersteuning thuis
Voor jezelf Voor het gezin
| 41
 “Wij zijn erg gemotiveerd om te werken aan de bewustwording en de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een hersenletsel. Het is zó ingrijpend, voor degene die het treft en voor zijn/haar naasten. SWZ biedt begeleiding en behan- deling, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren. Hebben we uw belangstelling gewekt? Stuurt u dan een mailtje naar relatiebeheer@swzzorg.nl en wij nemen contact met u op. Of laat één van ons een bezoek brengen, bijvoorbeeld binnen een geplande team- of themabijeenkomst. Wij kunnen dan ook samen met een ervaringsdeskundige langsko- men, die zijn of haar verhaal komt vertellen. Kortom, wij helpen u graag!
  


   39   40   41   42   43