Hier vindt u het corona nieuws voor cliënten, verwanten en vrijwilligers van SWZ.

UPDATE 3 APRIL 2023

Advies voor bezoekers

 • Bezoek is toegestaan zoals normaal. Wel vragen wij wanneer bezoekers klachten hebben om het bezoek uit te stellen of een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen.
 • Tijdens de besmetting van een cliënt mag er bezoek komen, alhoewel wij dit wel afraden. Komen er toch bezoekers dan vragen bezoekers om een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen.
 • Tijdens quarantaine mag er bezoek komen. Wel vragen wij bezoekers een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen en contact met andere cliënten zoveel mogelijk te vermijden.

Advies wanneer cliënten ergens op bezoek gaan
Wanneer er op de plek waar de cliënt naartoe gaat een virus heerst, adviseren wij om dit bezoek uit te stellen.

Afspraken met onze zorgmedewerkers en vrijwilligers
Zorgmedewerkers en vrijwilligers hoeven niet meer 10 dagen preventief een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die positief getest heeft op COVD-19.

De andere afspraken die we eerder met elkaar gemaakt hebben gelden nog steeds.

Zorgmedewerkers en vrijwilligers dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

 • Toepassen van handhygiëne;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Voor alle zorgmedewerkers en vrijwilligers met luchtwegklachten geldt: 

 • Draag tijdens je werk steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, om besmetting van cliënten en collega’s te voorkomen;
 • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.

————————————————————————————————————————————————————————–

UPDATE 24 OKTOBER 2022

Er is landelijk helaas sprake van een nieuwe coronagolf en daarnaast is ook het griepseizoen van start gegaan. Binnen SWZ hebben wij een aantal acties uitgezet om zowel Corona als de griep zo goed mogelijk buiten de deur te houden.

Onze basisafspraken zijn nog van kracht
Bij SWZ hebben we een aantal basisafspraken gemaakt. Hiermee beschermen wij cliënten en collega’s zo goed mogelijk. We hopen zo ook dat onze zorgcontinuïteit geen gevaar loopt. Onze basisafspraken zijn:

 • Bij klachten doe je een zelftest;
 • Draag bij verdenking van een besmetting een chirurgisch mondneusmasker type IIR;
 • Draag handschoenen tijdens zorg- en/of contactmomenten;
 • Was regelmatig je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Zorg voor een goede ventilatie;
 • Draag bij het vermoeden van een besmetting van een cliënt direct alle noodzakelijke persoonlijke beschermmiddelen (PBM) tijdens de hele dienst.

Wat kunnen bezoekers doen?
Het is van groot belang dat eenieder die in contact komt met onze cliënten en medewerkers, zoals bezoekers, het risico op een besmetting zo goed mogelijk beperken. Het doen van een zelftest voorafgaand aan een bezoek is daarom aan te raden.

Herhaalprik Corona en griepprik
Al onze zorgmedewerkers hebben een versnelde uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren voor de Corona herhaalprik. Daarnaast hebben wij alle medewerkers aangeboden om een griepprik te halen.

Alle cliënten hebben wij de gelegenheid gegeven om zich te laten vaccineren, zowel voor Corona als voor de griep.

Voel u vrij om een mondkapje te dragen
Een mondkapje dragen is nog niet verplicht binnen SWZ omdat daar nu nog geen aanleiding voor is. Dit is mogelijk wel het geval als de besmettingen stijgen. Het kan natuurlijk zijn dat u het prettiger vindt om een mondkapje te dragen. Voel u hierin vrij en draag een mondkapje als u zich daar prettiger bij voelt.

Wat als een client Corona heeft?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat een cliënt Corona krijgt. Als dat zo is gaan de begeleiders van de desbetreffende cliënt in overleg met onze verpleegkundige dienst. Samen maken ze een afweging en wordt er heel erg goed gekeken naar zowel de fysieke en mentale situatie van onze client. Het is dus per client en woning maatwerk hoe er met de coronabesmetting wordt omgegaan.

In de toekomst kijken
Wij hebben veel geleerd van de afgelopen 2 jaar waarin Corona een grote rol speelde in onze samenleving en zeker ook bij SWZ. We hebben veel gesprekken gevoerd om ervaringen op te halen en om van elkaar te leren. We weten niet wat er allemaal op ons af gaat komen. We weten wel dat we per situatie in overleg met onze vakmensen voor maatwerk oplossingen kiezen. Hierbij staat onze merkbare mensgerichte zorg centraal, want dat is waar SWZ voor staat.

Stel gerust uw vragen
Wij vinden het erg belangrijk om goed met elkaar in verbinding te blijven. Heeft u een vraag, stel die dan vooral.

*************************************************************************************************************************

UPDATE 13 JULI 2022

De vakantieperiode staat voor de deur en we weten dat iedereen daarnaar uitkijkt. We gunnen iedereen een fijne en zorgeloze vakantie. De realiteit is echter dat het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt. Dat merk je vast ook in jouw directe omgeving. Onze grootste uitdaging is dat we voorkomen dat onze zorgcontinuïteit in gevaar komt. Het beperken van verdere verspreiding van COVID-19 begint bij infectiepreventie en het naleven van de basismaatregelen die we met elkaar hebben afgesproken. Nu het aantal besmetting oploopt hebben we een paar aanpassingen in ons coronabeleid waar we jouw aandacht voor vragen.

Bij besmetting in woning preventief mondkapjes dragen
Als er sprake is van een besmetting binnen een woning, adviseren wij medewerkers en bezoekers dringend om preventief mondkapjes te dragen (en uiteraard de volledige PBM bij een besmette cliënt).

Zelftest voor medewerkers, alleen bij negatieve uitslag een PCR-test
Medewerkers mogen gebruik maken van een zelftest als zij klachten hebben. Bij een positieve uitslag van een zelftest, geldt dat als positief. Bij een negatieve uitslag dient er ook nog een PCR-test gedaan te worden.

Testen cliënten in regio 2 
Zoals eerder afgesproken mogen in regio 2 medewerkers na instructie van het TOV-team een PCR-test afnemen. Daar voegen we aan toe dat de medewerkers ook een zelftest mogen afnemen bij cliënten als zij klachten hebben. Bij een positieve uitslag van een zelftest, geldt dat als positief. Bij een negatieve uitslag moet er alsnog een PCR-test gedaan worden.

Onze basisafspraken blijven van kracht

Onze basisregels zijn:

 • Bij klachten blijf thuis.
 • Draag bij verdenking van een besmetting een chirurgisch mondneusmasker type IIR;
 • Draag handschoenen tijdens zorg- en/of contactmomenten;
 • Was regelmatig je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Zorg voor een goede ventilatie;
 • Bij het vermoeden van een besmetting van een cliënt worden direct alle noodzakelijke persoonlijke beschermmiddelen (PBM) gedragen tijdens de hele dienst.

**********************************************************************************************************************************

UPDATE 4 mei 2022

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft geadviseerd om het quarantaine beleid in de langdurige zorg te versoepelen. Gelukkig neemt het aantal besmettingen bij cliënten en bij medewerkers af en daarom is het ook bij ons verantwoord om verder te versoepelen. Daar zijn wij heel blij om! Belangrijk is wel dat we ons aan de basisregels blijven houden. Ook vertrouwen wij op de professionaliteit van eenieder.

Hieronder vind je de wijzigen die wij gaan doorvoeren toegelicht. De handboeken zijn hierop inmiddels aangepast.

Geen quarantaine voor medewerkers die nauw contact zijn, wel aanvullende maatregelen
Voor medewerkers is geen quarantaine meer nodig na nauw contact met iemand met COVID-19. Wel moet de zorgmedewerker op dag 0 en dag 5 een zelftest doen én bij het ontstaan van klachten een PCR-test. Daarnaast moeten deze nauw contact zorgmedewerkers in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon, tijdens het werk, steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen.

Het preventief gebruik van mondkapjes na een besmetting van een collega. 

 • In geval dat een medewerker besmet is dan hanteren wij de regel dat nauwe contacten van die medewerker altijd 10 dagen preventief een chirurgisch mondneusmasker dragen;
 • Overige collega’s van het team die geen nauw contact waren, maken zelf of samen een professionele afweging of ze 10 dagen preventief een mondneusmasker dragen. Ze houden in de afweging tenminste rekening met: het risico op verdere besmetting (richting cliënten of andere collega’s), de zorgcontinuïteit en de lasten van het dragen van het mondkapje (voor cliënten en medewerkers zelf).
 • Als cliënten positief zijn, wordt er volgens het draaiboek gewerkt met PBM. Dat geldt ook voor bezoekers.

Cliënten in quarantaine
Als er een medewerker besmet is hoeven de cliënten (ongeacht wel of geen booster) niet in quarantaine en niet getest te worden. Als er meerdere cliënten besmet zijn op een woning/locatie dan gaat de hele woning/locatie (bij locaties waar de cliënten als groep samenleven) in gezamenlijke quarantaine. Testen van cliënten doen we alleen nog bij klachten.

Testen bij klachten
Voor zorgmedewerkers en cliënten blijft het nodig om bij klachten een PCR-test uit te voeren.

**********************************************************************************************************************************************

UPDATE 7 april 2022

De coronabesmettingen onder onze cliënten nemen gelukkig af. Daar doen wij met z’n allen ook ons best voor! Fijn dat we daar dan ook de resultaten van zien. Ook merken we dat het aantal telefoontjes naar het coronateam is afgenomen. Het verzuim onder onze collega’s is nog steeds hoog, een deel daarvan wordt veroorzaakt door Corona en influenza. Dat maakt dat het nog steeds moeilijk is om de roosters opgevuld te krijgen. Daarom ook een oproep voor het volgende;

Draag een chirurgisch mondneuskapje type IIR
Bij SWZ willen we de kans op een groepsbesmetting (corona of influenza) beperken. Want naast cliënten kunnen ook collega’s besmet raken en dat brengt onze zorgcontinuïteit in gevaar. Daarom hebben wij een aantal basisregels met elkaar afgesproken, die we ondanks de landelijke versoepelingen voorlopig nog willen hanteren. Extra aandacht willen wij vragen voor het dragen van chirurgisch mondneuskapje type IIR in de gebouwen van SWZ en in de woningen van onze cliënten. Als je zit en je 1,5 meter afstand kunt houden dan kun je het mondneuskapje afzetten.

Landelijke versoepelingen van 23 maart
In de tweede helft van april 2022 zal het RIVM de noodzaak van preventief mondneusmaskergebruik opnieuw beoordelen. De VGN zal daarna een vertaling maken voor onze sector. Als die vertaling bekend is, zullen wij ook opnieuw kijken naar het preventief gebruik van het mondneusmasker en informeren wij jullie hierover.

Moreel beraad
Onlangs heeft het corona crisisteam besloten het cohort definitief te sluiten. Als gevolg daarvan worden cliënten die positief testen op corona nu op de groep zelf verzorgd. Dit betekent dat besmette cliënten op hun eigen kamer in isolatie gaan. En dat brengt dilemma’s met zich mee: hoe voorkomen we verdere verspreiding van het virus versus hoe de impact op merkbare mensgerichte voor de besmette client. Dit vraagstuk is niet makkelijk te beantwoorden en daarom hebben we een moreel beraad georganiseerd. Daarin stond de volgende vraag centraal: Is kamerisolatie in de huidige situatie (met de huidige variant) binnen SWZ goede zorg voor cliënten die positief testen op corona?

Op hoofdlijnen waren de deelnemers aan het moreel beraad het erover eens dat kamerisolatie met de huidige variant niet (in alle gevallen) proportioneel is met de negatieve gevolgen die het voor de cliënt heeft. Dat standpunt heeft het corona crisisteam overgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan een afwegingskader dat ondersteunt bij het zorgvuldig afwegen hoe we isolatie toepassen in geval van een besmetting. We verwachten dat dit half april klaar is en zullen we dan delen. Tot die tijd hanteren we het huidige beleid.

Wat te doen bij klachten na een corona besmetting?
De afgelopen periode hebben we regelmatig medewerkers gesproken die zich zorgen maken om cliënten en/of collega’s die corona hebben gehad. Zij merken dat deze ex-corona patiënten klachten ervaren op de langere termijn, zoals vermoeidheid, benauwd zijn en weinig prikkels kunnen verdragen. Weet dat hier binnen SWZ aandacht voor is.

Herhaalprik regio 2
Cliënten in regio 2 die ouder zijn dan 60 jaar, of dit jaar 60 worden komen in aanmerking voor een herhaalprik tegen corona. De route via mobiele prikteams van de GGD duurt naar onze ervaring te lang. Er is de mogelijkheid om de herhaalprik in Son bij de Medische Dienst te halen, bij een lokale GGD of bij de eigen specialist. Het coronateam is nu in samenwerking met het secretariaat Raad van Bestuur bij de teams in regio 2 aan het inventariseren welke cliënten een herhaalprik willen hebben en op welke manier dit voor hen het best passend is.

*****************************************************************************************************************************

Update 17 maart 2022 – preventief mondkapjes, gevolgen sluiting cohort

Onze zorgmedewerkers blijven preventief mondkapjes dragen
Het aantal besmettingen blijft ongekend hoog. Bij medewerkers en cliënten. Bij SWZ en buiten SWZ. We hopen dat we de piek snel achter ons kunnen laten. Dat betekent dat we helaas nog niet af kunnen schalen in het preventief gebruik van PBM (o.a. de mondkapjes) voor onze zorgmedewerkers. We verwachten dat het RIVM op enig moment op basis van deze nieuwe versoepelingen gaat bekijken of deze lijn nog passend is, maar onduidelijk is nog wanneer we hier meer over horen. Dit hangt namelijk af van het risiconiveau op besmettingen op landelijk niveau, want dat bepaalt of we in de gehandicaptenzorg wel of geen mondkapje moeten dragen. Tot die tijd dragen onze medewerkers nog steeds preventief mondkapjes.

Gevolgen sluiting cohort
Op basis van vele signalen uit de organisatie hebben we vorige week besloten de Cohortafdeling te sluiten. De combinatie van het hoge aantal besmettingen bij cliënten en medewerkers, de risico’s van steeds wisselende medewerkers die werken met onbekende cliënten en het welzijn van cliënten dat daardoor onder druk kwam te staan, was aanleiding om dit besluit te nemen. Met veel zorg en zorgvuldigheid zijn alle cliënten die op de cohort lagen weer teruggegaan naar hun woning. Met dank aan alle betrokkenen die dit hebben gerealiseerd en zich afgelopen 2 jaar ingezet hebben om de cliënten op de cohort te ondersteunen. Het was niet altijd makkelijk, maar echt geweldig hoe onze medewerkers zich hiervoor hebben ingezet.

We zijn ons ervan bewust dat ook deze situatie waarin cliënten op hun (vaak kleine) kamer moeten verblijven niet de gewenste situatie is en ook niet bijdraagt aan het welzijn. Dit roept morele dilemma’s op. Aan de ene kant willen we veilige zorg bieden en ervoor waken dat een besmette cliënt geen andere cliënten besmet en tegelijkertijd willen we cliënten niet op hun kamer opsluiten. Dit is een complex vraagstuk en gaan we daarom met een moreel beraad verder bekijken. Het moreel beraad staat gepland voor eind maart. Tot die tijd bekijken we bij iedere besmette cliënt wat de mogelijkheden zijn om de kans op verspreiding te beperken. Hierbij hebben we natuurlijk ook aandacht voor het welzijn van de besmette cliënt.

********************************************************************************************************************************

Update 14 maart 2022 – cohort gesloten / kunt u helpen?

Cohort wordt gesloten

Momenteel hebben we bij SWZ te maken met een enorme piek in het (kortdurend) ziekteverzuim. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal ziekmeldingen bij SWZ niet zo hoog geweest als nu. Dat zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen. Ook hebben we momenteel te maken met een ongekend aantal besmette cliënten. Dit probleem blijft helaas niet beperkt tot SWZ en zien we ook terug bij tal van andere (zorg)organisaties in Nederland. 

 

Om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, hebben wij besloten om de cohort te sluiten. De cohort is een aparte afdeling waar cliënten met corona worden verzorgd. Hiervoor hadden we het logeerhuis op Zonhove ingericht. Dit betekent dat besmette cliënten in hun eigen appartement / kamer worden geïsoleerd en in hun vertrouwde omgeving verzorgd door zorgmedewerkers die zij kennen.   

 

Kunt u helpen?

De druk op onze medewerkers is sinds de start van de Coronacrisis al groot en momenteel heel groot. Waar mogelijk nemen onze collega’s uit de ondersteuning eenvoudige zorgtaken over en hebben we zorgmedewerkers gevraagd voor de komende periode de kantoortijd te laten vervallen. De komende periode vragen wij u om enkel in hoge nood de begeleiders van uw kind of verwant te contacten. Zo kunnen zij zich volledig richten op de zorg van onze cliënten. 

 

Wellicht heeft u al geholpen en is u de vraag al gesteld, maar als u in de gelegenheid bent om een helpende hand toe te steken, zoals bijvoorbeeld het helpen bij de maaltijden of een bijdrage te leveren aan de verzorging en ondersteuning van uw verwant en, dan is die hulp zeer welkom. U kunt u hiervoor per e-mail aanmelden bij de begeleiders van uw kind/verwant. Geef in die e-mail zo duidelijk mogelijk aan wanneer en wat u zou willen en kunnen doen. Zij stemmen vervolgens met u af. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.  

 

Wij hopen dat de piek waarmee we nu te maken hebben over enkele weken weer voorbij is en het aantal besmettingen snel afneemt.  

*********************************************************************************************************************************

Update 17 februari 2022 – dagbesteding Zonhove

Minister Ernst Kuijpers deelde 15 februari tijdens de persconferentie mee dat Nederland weer opengaat. Veel cliënten en ook medewerkers kijken erg uit naar het moment waarop ook de dagbesteding op Zonhove opengaat. Voor het welzijn van onze cliënten is het belangrijk! Voor de personele bezetting is er op dit moment geen noodzaak dit niet te doen. Ook is het aantal cliënten op de cohort gedaald net als het aantal woningen waarbinnen besmettingen zijn. Vanaf maandag 21 februari gaat daarom de dagbesteding weer open.

**********************************************************************************************************************************

Update 16 februari 2022 – Persconferentie

Gisteravond is er weer een persconferentie geweest. De vertaling hiervan naar de richtlijnen voor de langdurige zorg moet nog gebeuren door onze branchevereniging VGN. De maatregelen kunnen dus mogelijk voor de langdurige zorg een andere uitwerking hebben. Zodra wij hierover bericht hebben ontvangen van de VGN en deze hebben vertaald naar de situatie bij SWZ informeren wij jullie hierover.

De maatregelen die wij nu al kunnen overnemen zijn;.

Per direct:

 • Er mag onbeperkt bezoek worden ontvangen door onze cliënten. Houd daarbij echter rekening met de overige maatregelen die gelden (o.a. het dringende advies van 1,5m afstand).
 • Het thuiswerkadvies vervalt deels en wordt vervangen door hybride werken. Toelichting vind je verderop in deze update

Per vrijdag 18 februari:

 • De isolatieduur wordt verkort naar vijf dagen (indien 24 uur klachtenvrij)

Vanaf vrijdag 25 februari:

 • De verplichting om 1.5 meter afstand te houden verandert naar een advies. Wij adviseren nadrukkelijk waar mogelijk zo veel mogelijk 1.5 meter afstand te houden.

Alle overige maatregelen blijven van kracht, zoals het gebruik van pbm, tot dat wij bericht van de VGN hebben ontvangen.

*************************************************************************************************

Extra Informatie 4 februari 2022: dagbesteding 

We weten dat veel cliënten van Zonhove en de Heriklaan met smart wachten om weer naar de dagbesteding te gaan. Helaas hebben we om verschillende redenen moeten besluiten om de dagbesteding de komende twee weken nog gesloten te houden. Wij begrijpen dat we door dit besluit erg veel van onze cliënten vragen. Dat onderschatten wij zeer zeker niet.

Waarom sluiten wij de dagbesteding de komende twee weken (7 t/m 18 februari)?

De combinatie van de twee onderstaande redenen maakt dat we tot dit besluit zijn gekomen;

 • We hebben te maken met enerzijds veel besmettingen van cliënten, verspreid over tenminste 6 woningen. Om verdere verspreiding te voorkomen, is het hanteren van bubbels belangrijk;
 • Daarnaast zijn er ook veel medewerkers besmet en zij zitten in isolatie. Ook zitten er medewerkers in quarantaine en zijn ook zij niet inzetbaar.

Noodscenario van kracht

Om er zorg voor te dragen dat de continuïteit van zorg niet in gedrang komt, gaat een noodscenario in. De zorg gaat de komende twee weken weekenddiensten draaien. Op deze manier creëren wij rust en duidelijk voor de cliënten. Zij hebben als het ware ‘vakantie’ waarin er meer ruimte is om zorg op maat te leveren.

*************************************************************************************************

Update 27 januari 2022 – quarantaineregels

Er zijn nieuwe landelijke quarantaineregels met specifieke uitzonderingen die gelden voor cliënten die bij ons wonen. Deze regels gelden vanaf 27 januari 2022. Het hangt van de situatie af welke specifieke maatregel genomen moet worden. Om de verschillende situaties toe te lichten, geven wij aan wat er in die betreffende situatie moet gebeuren. Er wordt hierbij een verschil gemaakt tussen cliënten die geboosterd zijn of recent COVID-19 hebben doorgemaakt en cliënten waarvoor dit niet geldt. Ook is het aantal cliënten met corona van invloed voor de maatregelen die we moeten nemen.

Quarantaineregels voor cliënten die wonen bij SWZ

Uitgangspunt is dat alle cliënten met klachten altijd getest worden. Als een cliënt positief is, gaat deze altijd in isolatie.

Als een cliënt een overig nauw contact is, zonder klachten, gelden onderstaande quarantaineregels. Daarbij onderscheiden we twee situaties:

Situatie 1

Voor cliënten die geen klachten hebben maar wel een nauw contact zijn van een persoon met corona, gelden de volgende maatregelen als de besmetting vanuit SWZ komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het wel of niet geboosterd zijn van de client én het aantal besmettingen binnen een groep.

  Aantal positieve cliënten binnen de groep =1 Aantal positieve cliënten binnen de groep = 2 of meer
In regio 1 en in regio 2 In regio 1 en in regio 2 als cliënten veel samen leven (samen eten, huiskamer) Cliënten leven redelijk op zichzelf (aantal locaties in regio 2)
Cliënt is geboosterd of heeft < 8 weken COVID-19 doorgemaakt Niet in quarantaine, alleen testen bij klachten Groep in quarantaine*, waarbij geldt dat er binnen de groep bewegingsvrijheid is voor deze cliënten. Dit betekent dat zij in de groepsgebonden ruimten samen kunnen komen, maar niet naar buiten kunnen. Alleen testen bij klachten. Niet in quarantaine, alleen testen bij klachten.
Cliënt is niet geboosterd of heeft niet < 8 weken COVID-19 doorgemaakt Wel in (kamer) quarantaine en testen op dag 0 en dag 5 en bij klachten. Bij een negatieve test op dag 5, kan de quarantaine opgeheven worden. Indien mogelijk op eigen kamer, indien niet mogelijk bewegingsvrijheid binnen de eigen groep en testen op dag 0 en dag 5 en bij klachten. Bij een negatieve test op dag 5, kan de quarantaine opgeheven worden. Wel in quarantaine op eigen kamer en testen op dag 0 en dag 5 en bij klachten. Bij een negatieve test op dag 5, kan de quarantaine opgeheven worden.
Situatie 2

Cliënten die in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft buiten SWZ (bijvoorbeeld tijdens bezoek aan familie, uitstapje of externe dagbesteding).

Deze cliënten worden altijd getest op dag 0 en dag 5 om besmetting binnen SWZ te voorkomen. Niet geboosterden blijven in quarantaine (op eigen kamer) en geboosterden hebben bewegingsvrijheid.

*Over de duur van de quarantaine is landelijk nog geen duidelijkheid. Tot dat hier duidelijkheid over is, hanteren we bij SWZ een quarantaineduur van 5 dagen. Dat betekent dat vanaf dag 6 de quarantaine opgeheven kan worden als de cliënt GEEN klachten heeft. 

*********************************************************************************************

Update 24 januari 2022 – voor locatie Zonhove / Heriklaan
Op Zonhove zijn op dit moment helaas meerdere cliënten besmet met COVID-19, verdeeld over meerdere woningen. Op de cohortafdeling verblijven nu 6 cliënten. Om verder verspreiding van het virus onder de cliënten te voorkomen hebben we in overleg met de GGD moeten besluiten dat de cliënten deze week niet naar de dagbesteding kunnen en een weekje vakantie hebben. Op vrijdag 28 januari a.s. zullen alle betrokkenen getest worden en dan zal er besloten worden of de cliënten per maandag 31 januari a.s. weer naar de dagbesteding kunnen.

Er wordt nog steeds gewacht op quarantaine richtlijnen voor de langdurige zorg. Zolang die er niet zijn worden de huidige regels gevolgd. Dat wil zeggen ook zeggen dat de medewerkers die op de juiste wijze met beschermende kleding hebben gewerkt (mondneusmasker, handschoenen) niet in quarantaine hoeven.

***********************************************************************************************************************

Update 20 januari 2022 – bezoek en corona-informatie op de website

Aantal bezoekers van 2 naar 4
Er is per 18 januari 2022 een wijziging in het aantal bezoekers dat een cliënt mag ontvangen. Per dag mogen vier bezoekers op bezoek komen, dit waren er eerst twee.  Het is niet nodig om vaste bezoekers aan te wijzen. Elke dag mogen er andere bezoekers langskomen.

Corona informatie voor cliënten en familie/verwanten staat op onze website
De afgelopen twee jaar is er veel per brief gecommuniceerd met cliënten en familie/verwanten. Ook stond er informatie op onze website (www.swzzorg.nl), maar hier was een toegangscode voor nodig. De toegangscode is inmiddels niet meer nodig om bij de informatie te komen. De cliënten en familie/verwanten zijn eind 2021 geïnformeerd dat ze op onze website recente informatie vinden over de coronamaatregelen op SWZ. Wij gaan dan ook alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen informatie over de coronamaatregelen per brief versturen.