SWZ werkt volop samen met allerlei organisaties, waaronder scholen, hulpverleningsinstanties en andere zorginstellingen. Samen zetten we ons in voor een goed en compleet zorgaanbod. Belangrijke partners zijn onder andere:

Project Samen Slim
Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We werken aan nieuwe vormen van samenwerking met impact en zetten met het traject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.
Lees hier meer over dit project.

AWVB – Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
SWZ werkt nauw samen met de AWVB. Om samen te werken aan aan kennisontwikkeling en kennis te delen op onder andere thema’s als eigen regie en ervaringsdeskundigheid, familie, kwaliteitszorg en vakmanschap, e-health. Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken zij toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.
website

Emiliusschool
De Emiliusschool in Son en Breugel verzorgt speciaal onderwijs voor meervoudig gehandicapten (Tyltyl). Dat we al lange tijd zeer intensief samenwerken met deze school is niet vreemd, want het zijn ‘de buren’ van de SWZ-locatie Zonhove.
website

Mytylschool Gabriël
Met de Mytylschool Gabriël in Den Bosch werken we samen in de naschoolse opvang. Daarnaast werken we samen in het Kinderexpertisecentrum Atlent in Den Bosch. Ook maken Revalidatiecentrum Tolbrug en Cello deel uit van dit samenwerkingsverband.
website

Mytylschool Eindhoven
Met de Mytylschool Eindhoven in Eindhoven werken we samen in de buitenschoolse opvang (BSO).
website

Cello
De samenwerking met Cello (zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking) spitst zich onder meer toe op begeleid werken en jobcoaching. SWZ en Cello hebben hiervoor het project Ambitie ontwikkeld. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van kinderzorg en medische zorg.
website

Ambitie
Ieder mens verdient passend werk. In een omgeving waarin je je prettig voelt. Met ruimte om je dromen en ambities waar te maken. Met fijne collega’s om je heen. Het is d manier om zelfstandig en onafhankelijk te leven. Ambitie is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking in hun weg naar passend werk. Zodat iedereen met Ambitie aan het werk kan. Het gaat bij Ambitie om mensen en hun mogelijkheden tot werk. Daarnaast geven we advies en begeleiding aan werkgevers die deze mensen in dienst nemen. Ambitie is de gebundelde expertise van Cello, Lunet zorg, ORO en SWZ.
website

Blixembosch / Tolbrug
Met revalidatiecentrum Blixembosch (regio Eindhoven) en revalidatiecentrum Tolbrug (regio Den Bosch) is de samenwerking gericht op een goede opvang en doorstroom van met name NAH-cliënten en kinderen.
website Blixembosch
website Tolbrug

Stichting MEE
Met de MEE-organisatie stemmen we ontwikkelingen rond cliëntgroepen op elkaar af en praten we over zaken als beeldvorming en arbeidsinpassing. Medewerkers en cliënten van SWZ kunnen met specifieke vragen terecht bij een vast aanspreekpunt van MEE. Ook begeleidt MEE cliënten bij het verkrijgen van een indicatie voor AWBZ-zorg.
website
MEEwoonwinkel

Netwerk NAH
NAH-netwerken brengen verschillende partijen bij elkaar die allemaal betrokken zijn bij de zorg voor clienten met niet aangeboren hersenletsel. Het doel van deze samenwerking is te komen tot goede ketenzorg, informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Er is een NAH-netwerk in Zuidoost-Brabant en een NAH-netwerk in Noordoost-Brabant.
website Noordoost Brabant
website Zuidoost Brabant 

Kempenhaeghe
SWZ-cliënten met epilepsie kunnen terecht bij een consulent van epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daarnaast verwijzen wij cliënten naar Kempenhaeghe voor diagnostiek en het instellen van medicatie. Andersom verwijst Kempenhaeghe (zeer) jonge kinderen met een beperking en een relatief stabiele epilepsie naar ons zorgproduct Vroegbehandeling (ontwikkelingsgerichte activering en behandeling).
website

Catharina-ziekenhuis
Samen met het Eindhovense Catharina-ziekenhuis hebben we een AVG-polikliniek opgezet, bedoeld voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast fungeren een kinderarts en een kinder-orthopeed van het ziekenhuis als consulent voor SWZ.
website

Stichting ORO
SWZ en de Stichting ORO werken op dit moment samen op het gebied van de Opleiding AVG (arts verstandelijk gehandicapten). Op dit moment wordt onderzocht op welke gebieden SWZ en ORO nog meer kunnen samenwerken.
website

Vroeghulp Zuidoostbrabant
Behalve met bovenstaande partners werkt SWZ met nog veel meer mensen en organisaties samen. Dat varieert van zorgboerderijen tot verpleeginstellingen en van GGZ-organisaties tot organisaties voor dagbesteding.

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant
Bij een crisissituatie, waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan en de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kunnen worden, grijpt SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant  in.
website

Wegwijzer-hersenletsel.nl (voorheen Watvindik.nl/hersenletsel)
Op deze website vinden mensen met hersenletsel en hun naasten een helder overzicht van relevante diensten en producten in hun regio. Het aanbod is groot: boeken, apps, ondersteuning, zorg, dagbesteding, lotgenotencontact en meer. Op Wegwijzer-hersenletsel.nl komen vraag en aanbod overzichtelijk samen. Gebruikers kunnen zoeken op rubriek en op afstand tot hun woonplaats. Een onafhankelijke moderator bewaakt het aanbod.