Iedereen die woont, werkt, logeert bij SWZ of ambulante zorg of begeleiding krijgt van SWZ heeft een Persoonlijk Plan. Het Persoonlijk Plan is het uitgangspunt voor de zorg en begeleiding die je als cliënt bij SWZ ontvangt. Het Persoonlijk Plan heeft een aantal uitgangspunten:

 • Er is een Persoonlijk Plan voor iedere cliënt.
 • Je krijgt binnen de locatie waar je woont, werkt, of wanneer je ambulante zorg of begeleiding ontvangt een persoonlijke begeleider. Deze is tevens verantwoordelijk voor de tot standkoming jouw Persoonlijk Plan.
 • Het Persoonlijk Plan is het uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning die je ontvangt.
 • Het Persoonlijk Plan bevat domeinen van kwaliteit van bestaan.
 • De eigen regie van jou als cliënt staat centraal in het Persoonlijk Plan.
 • Voor het opstellen en evalueren van het Persoonlijk Plan gaat jouw persoonlijk begeleider met je in gesprek.
 • Binnen drie maanden na binnenkomst bij SWZ heb je een eerste definitieve versie van het Persoonlijk Plan.
 • Het Persoonlijk Plan wordt jaarlijks samen met jou en/of jouw wettelijk vertegenwoordiger en desgewenst jouw verwanten geëvalueerd.
 • Er is directe betrokkenheid van de behandelaar bij het Persoonlijk Plan bij een locatie met erkenning voor behandeling en waar behandeling is geïndiceerd.
 • Doelen worden opgesteld op basis van wensen, risico-inventarisatie en ondersteuningsbehoefte.
 • De wensen van jou als cliënt zijn en blijven zichtbaar in het Persoonlijk Plan.
 • De opgestelde doelen worden uitgewerkt in actieplannen.
 • Het Persoonlijk Plan is onderdeel van jouw dossier. Je hebt te allen tijde inzagerecht in jouw eigen dossier.

Vanuit onze visie stimuleren wij als SWZ dat jij de regie behoudt op jouw eigen leven. Wanneer je een beperking hebt, zul je soms ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de regie. Om helder te krijgen hoe deze ondersteuning eruit moet zien, is het van groot belang om hierover samen met jouw persoonlijke begeleider (en eventueel uw netwerk) in gesprek te gaan. Dat vraagt van de begeleiders van SWZ een professionele houding, waarin zij niet bepalen, maar vooral vragen stellen. Hierbij zetten zij de kernwaarden van SWZ in, te weten: respectvol, slagvaardig, vraaggericht en verantwoordelijk.

plan