wmo

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is begin juli goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015, de gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning die nu geboden wordt als extramurale begeleiding. Daarin zit de dagbesteding voor cliënten die thuis wonen en de ambulante begeleiding. Cliënten die hier nu recht op hebben volgens de AWBZ, worden dan, voor de voortzetting van de ondersteuning, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. Cliënten die in een woonvorm van SWZ verblijven, zullen hier weinig van merken.

Waar staat de Wmo voor?

De Wmo regelt dat ouderen en mensen met een beperking passende ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Gemeenten en burgers gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de burger en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden. De gemeenten krijgen hiervoor geld van het rijk, maar dat is minder geld dan nu het geval is.

Overgang AWBZ – Wmo

De behandeling van de wet in de Eerste en Tweede kamer, heeft geleid tot een aantal aanpassingen, die een geleidelijke overgang van de AWBZ naar de Wmo mogelijk moet maken, de zogenaamde “zachte landing”. Dat betekent vooral dat gemeenten meer geld krijgen om overgangsmaatregelen mogelijk te maken. Maar de gemeenten hebben veel vrijheid om deze overgangsmaatregelen en de bijhorende geldstromen in te richten. Zo behouden cliënten met een doorlopende indicatie het recht op gelijkwaardige ondersteuning voor de duur van de indicatie, tot uiterlijk 1 januari 2016. Maar dat betekent niet dat dit dezelfde ondersteuning moet zijn (bijvoorbeeld dagbesteding in een activiteitencentrum) en bij dezelfde aanbieder (bijvoorbeeld SWZ). De gemeente kan met de cliënt in overleg gaan over mogelijke alternatieven bij andere aanbieders.

Werkgebied SWZ

SWZ is door bijna alle gemeenten in Zuidoost Brabant uitgenodigd om actief mee te denken over de wijze waarop de ondersteuning door de gemeenten georganiseerd kan worden. Op zich zijn we daar blij mee. Maar het betekent geenszins dat SWZ van de gemeenten een contract zal krijgen om ondersteuning te blijven bieden in de Wmo. Dat blijft afhankelijk van het resultaat van de aanbestedingen. Gemeenten moeten voor 1 oktober a.s. afspraken maken met de aanbieders binnen hun gemeente. Dat houdt in dat na 1 oktober, en mogelijk nog later, duidelijk zal worden voor welke gemeenten SWZ ondersteuning mag blijven bieden aan cliënten. Dan pas zullen ook de gevolgen voor onze cliënten, onze huidige locaties en onze medewerkers duidelijk worden. Zodra wij deze gevolgen in beeld hebben, zullen wij cliënten en medewerkers hierover informeren. Dit hangt af van de besluitvorming bij de gemeenten en kan per locatie of per ondersteuningsfunctie verschillend zijn.

Communicatie

Het ministerie van VWS start na de zomer van 2014 een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg. U zult dat zeker gaan zien via o.a. spots op TV. Ook zullen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders cliënten concreter gaan informeren wat er in de persoonlijke situatie verandert. Om u van informatie te voorzien, hebben wij deze Wmo pagina aangemaakt. Hier vindt u een aantal documenten die u kunt raadplegen wanneer u vragen heeft over de Wmo zoals een schematisch overzicht wat er gaat veranderen in de Wmo, een informatiekaart Overgangsregime AWBZ cliënten, maar ook een tweetal gesprekswijzers voor mensen met NAH of hun naasten die als hulpmiddel kunnen dienen bij het voorbereiden van een zogenoemd keukentafelgesprek. Mocht u naar aanleiding van dit bericht of andere informatie vragen hebben over de Wmo, neem dan contact op met uw persoonlijk begeleider. Hij/zij kan u verder helpen of uw vragen doorspelen naar de juiste persoon of instantie.

De veranderingen in de zorg brengen veel vragen en onzekerheid met zich mee. SWZ zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk door deze transitie te begeleiden.