“ Mijn kind heeft moeite om netjes te schrijven”
“ Mijn kind heeft altijd hulp nodig bij het aankleden “
“ Mijn kind vindt het lastig om stil te zitten”

 

Wat is kinderergotherapie?
Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuiglijke prikkels, dit kan leiden tot frustratie of onzekerheid.
Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van betekenisvolle, doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven, thuis, op school en in de leefomgeving. Het gaat om die activiteiten die de kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de ouders en/of leerkrachten het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.
Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Op het gebied van zelfverzorging: het aankleden, veters strikken, of een boterham smeren.
  • Op het gebied van schoolse vaardigheden: knippen, kleuren, schrijven, het zelfstandig kunnen werken.
  • Op het gebied van spel en ontspanning: puzzelen, bouwen, spelen.

Waarvoor kun je bij de kinderergotherapeut terecht?
Begeleiding en behandeling kan gericht zijn op:

  • het verbeteren van onderlingende functies waar de problemen uit voortkomen, Zoals, fijne motoriek, spierkracht, handvoorkeur;
  • het verbeteren van concrete vaardigheden zoals tekenen, knippen, knutselen, kleuren, schrijfvoorwaarden/schrijven;
  • het vergroten van de zelfstandigheid zoals het verbeteren van de uitvoer van het zichzelf kunnen wassen, afdrogen, aan- of uitkleden, tanden poetsen, haren kammen, knopen vastmaken, veters strikken, eten met bestek;
  • het planmatig uitvoeren van vaardigheden, optimaliseren van de aandacht/ concentratie en zelfstandig werken, het automatiseren van vaardigheden, het plannen en organiseren van activiteiten;
  • stimuleren van de spelontwikkeling;
  • adviseren omtrent de leef-/leeromgeving; zoals aanpassingen en hulpmiddelen thuis en op school;
  • in kaart brengen van mogelijke onderliggende problemen en dit zonodig behandelen. Zoals een verstoorde sensorische informatie verwerking of visueel ruimtelijke problematiek.

Hoe werkt de kinderergotherapeut?
Intake:
Na aanmelding volgt een intake gesprek waarin samen met ouders en kind besproken wordt wat de belangrijkste problemen zijn die worden ervaren in het dagelijks leven.

Onderzoek:
Na de intake vindt verdere diagnostiek plaats. Dit kan zijn in de vorm van een observatie, een test, een huis- en /of schoolbezoek. Ook kan er aan ouders en/of leerkracht gevraagd worden een vragenlijst in te vullen om het functioneren van het kind thuis en/of in de klas beter in kaart te brengen.
Vervolgens worden de resultaten met ouders besproken. In overleg wordt bepaald of (handelings)adviezen afdoende zijn of dat er een behandeltraject wordt opgestart.
Indien gewenst kunnen de resultaten ook met de leerkracht worden besproken en zonodig individuele handelingsadviezen voor in de klas gegeven worden.

Behandeling:
De behandeling vindt plaats in de praktijk, indien mogelijk kan er een huis- of schoolbezoek plaatsvinden. De ergotherapeut oefent spelenderwijs met verschillend spel- en ontwikkelingsmateriaal, aansluitend op de belevingswereld van het kind.
De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, om te kunnen zien hoe zij het kind ook thuis het beste kunnen begeleiden.
Naast het geven van individuele therapieën neemt advisering een belangrijke plaats in. Ouders en/of school worden geadviseerd op welke wijze zij het kind het beste kunnen ondersteunen.
De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Na afloop vindt een schriftelijke rapportage plaats naar de ouders, de verwijzer en indien gewenst school of andere betrokkenen.

Kosten en vergoeding
Wij werken op verwijzing van een huisarts of specialist. Ergotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 10 uur per kalenderjaar. In de verzekeringspolis van de aanvullende verzekering staat vermeld of uw kind in aanmerking komt voor meer vergoeding dan het basispakket verstrekt.