Samen-werken

Wij werken volop samen met allerlei organisaties, waaronder scholen, hulpverleningsinstanties en andere zorginstellingen. Samen zetten we ons in voor een goed en compleet zorgaanbod. Belangrijke partners zijn onder andere:

 

Project Samen Slim

Samen met de zorgorganisaties Archipel, Lunetzorg, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We werken aan nieuwe vormen van samenwerking met impact en zetten met het traject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers. Lees hier meer over dit project.

 

Regionale samenwerking Severinus, Lunet en SWZ zorg
Samen met Severinus en Lunet is SWZ zorg een regionale samenwerking aangegaan. De drie organisaties kiezen voor samenwerking om te zorgen dat de ondersteuning en zorg voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Eindhoven en De Kempen passend, kwalitatief en toegankelijk blijft. En ook in de toekomst duurzaam en betaalbaar. Dat betekent met elkaar inzicht krijgen in de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen, met elkaar keuzes maken en meer dan voorheen samen optrekken. Elke winst die gemaakt kan worden door samenwerking om verspilling te reduceren, dient benut te worden.

 

Emiliusschool

De Emiliusschool in Son en Breugel verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap (Tyltyl). “Meervoudig gehandicapt” betekent dat er in ieder geval sprake is van verstandelijke en motorische beperkingen. Deze beperkingen zijn, naast b.v. epilepsie, zintuiglijke beperkingen en gedragsproblemen, kernachtig aanwezig.

De Emiliusschool streeft ernaar, in nauwe samenwerking met het behandelcentrum van SWZ locatie Zonhove, de leerlingen tot een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid te brengen. Een zelfstandigheid die de persoon in staat stelt te functioneren in de maatschappij, op een voor hem of haar aanvaardbaar niveau, met versterking van het gevoel van eigenwaarde.

Dat we al lange tijd zeer intensief samenwerken met deze school is niet vreemd, want het de Emiliusschool ligt naast onze locatie Zonhove.

 

Voor meer informatie zie deze website

Mytylschool Gabriël

Met de Mytylschool Gabriël in Den Bosch werken we samen in de naschoolse opvang. Daarnaast werken we samen in het Kinderexpertisecentrum Atlent in Den Bosch. Ook maken Revalidatiecentrum Tolbrug en Cello deel uit van dit samenwerkingsverband.
Voor meer informatie gaat u naar de website

 

Mytylschool Eindhoven

Met de Mytylschool Eindhoven in Eindhoven werken we samen in de buitenschoolse opvang (BSO).
Voor meer informatie gaat u naar de website

 

Carrousel werken(d) leren

Carrousel is een leer- werkorganisatie voor jonge mensen (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een beperking, voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een werkplek te vinden die past.

 

Carrousel is een samenwerkingsverband tussen Stichting MeeDoen Werkt en SWZ zorg.
Voor meer informatie zie Carrousel Werkt!

 

Buurtvereniging Gehurterbij 

Buurtvereniging Gehurterbij is een vereniging van bewoners van SWZ locatie Zonhove en hun buurtgenoten van meerdere omliggende straten. Het doel is om de bewoners van Zonhove en de omliggende straten op een gezellige manier dichter bij elkaar te brengen. Zo wordt er regelmatig een buurtbarbecue georganiseerd, wordt er gezamenlijk gekeken naar voetbalwedstrijden en worden bijzondere feestdagen zoals Halloween samen gevierd. Ook is de buurtpreventie goed geregeld; een aantal buren is oproepbaar in geval van calamiteiten op locatie Zonhove.

Voor meer informatie zie www.gehurterbij.nl

 

Stichting Welzijn Zonhove

Stichting Welzijn Zonhove zet zich in voor het welzijn van de cliënten van SWZ zorg, locatie Zonhove, te Son & Breugel. Deze Stichting zet zich belangeloos in om voor de bijzondere, mooie mensen van Zonhove de lichtpuntjes in hun bestaan te realiseren!
Voor meer informatie zie Stichting Welzijn Zonhove

 

Harting Bank

Harting Bank opereert al sinds 1836 in de zorgsector en is daarmee de langst bestaande leverancier van zorghulpmiddelen in Nederland. Zo is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt waar u terecht kunt voor het onderhoud en beheer van hulpmiddelen.
Wij verzorgen levering en beheer van een breed scala aan producten in zorginstellingen, zowel budgettair als bovenbudgettair. Voor onze locatie Zonhove werken wij samen met deze partij.

Voor meer informatie zie www.harting-bank.nl

 

AWVB – Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

We werken nauw samen met de AWVB. Om samen te werken aan kennisontwikkeling en kennis te delen op onder andere thema’s als eigen regie en ervaringsdeskundigheid, familie, kwaliteitszorg en vakmanschap, e-health. Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken zij toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.
website

 

Platform EMG

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het Platform EMG richt op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals.

Het Platform EMG heeft tot doel:

  • kennis uitwisselen:het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen (Kennisbank)
  • kennis bundelen: het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kenniskringen, bijeenkomsten en het EMBcongres (Netwerk EMG)
  • kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping stimuleren (Onderzoek & Projecten)

SWZ zorg is donateur van het platform. De donateurs ondersteunen de visie en werkzaamheden van het Platform EMG en willen de kennis vanuit hun organisaties met anderen delen en verder ontwikkelen. Voor meer informatie zie www.platformemg.nl.

 

ABCDate

ABCDate is een ontmoetingsplatform voor mensen met een (verstandelijke)
beperking vanaf 18 jaar of ouder. Op ABCDate kunnen deelnemers op een
veilige manier nieuwe mensen leren kennen. Ook worden er speciale activiteiten georganiseerd.
Voor meer informatie zie  www.abcdate.nl.

 

Blixembosch / Tolbrug

Met Libra Revalidatie locatie Eindhoven, Blixembosch (regio Eindhoven) en revalidatiecentrum Tolbrug (regio Den Bosch) is de samenwerking gericht op goede zorg- en dienstverlening en doorstroom van met name NAH-cliënten en EMB kinderen.
Revalidatie (libranet.nl)
Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) | Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Stichting MEE

Met de MEE-organisatie stemmen we ontwikkelingen, signalen en vragen van cliënten op elkaar af. Medewerkers en cliënten van SWZ kunnen met specifieke vragen terecht bij MEE. Ook kan MEE cliënten begeleiden bij het aanvragen van een indicatie voor WLZ-zorg.
Meedoen mogelijk maken - MEE NL

 

Netwerk NAH

NAH-netwerken brengen verschillende partijen bij elkaar die allemaal betrokken zijn bij de zorg voor clienten met niet aangeboren hersenletsel. Het doel van deze samenwerking is te komen tot goede ketenzorg, informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Er is een NAH-netwerk in Zuidoost-Brabant en een NAH-netwerk in Noordoost-Brabant. In de Meierij is vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis een CVA-netwerk actief.
website Zuidoost Brabant 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.