Kwaliteitsbeeld 2023

In dit Kwaliteitsbeeld over 2023 verantwoordt SWZ zorg de ontwikkeling die op verschillende thema’s is gemaakt.

Het Kwaliteitsbeeld laat zien wat we hebben gedaan en het geeft inzicht in wat er goed gaat, wat beter kan en hoe we hieraan werken.

Hieronder lees je meer over een aantal van de belangrijke onderwerpen. We zijn blij om te zien dat we met zijn allen stappen hebben gezet in onze maatschappelijke opgave.

Methodisch werken

LACCS

Een goed leven voor iedereen met een ernstig meervoudige beperking; voor iedere zorgmedewerker moet dát het streven zijn. Het LACCS-programma helpt hierbij. Het geeft de handvatten die begeleiders nodig hebben om daadwerkelijk het verschil te maken. 

Meer lezen

Hooi op je vork

Hooi op je vork is een methode om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te ondersteunen. Het is bij uitstek geschikt om in de praktijk vraaggericht te werken. Ook helpt Hooi op je vork bij het streven naar maximale autonomie en regie, waar mogelijk in afstemming met naasten.  

Meer lezen

Ontwikkellijn EMB - zorgpaden

In 2023 zijn we het zorg- en behandelprogramma EMB verder uit gaan werken en bestendigen. Dit doen we in de vorm van zorgpaden. 

Meer lezen

Samenwerken in de driehoek & Driehoekskunde

Zorg op maat vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen cliënt, verwant en medewerker. Driehoekskunde helpt daarbij, door het belang te benadrukken van een goede basis in deze driehoek.

Meer lezen

Nieuwbouw Zonhove; ontwikkelingen en voortgang

In 2023 is het reeds bestaande ontwerp aangepast naar een Voorlopig Ontwerp van drie Boswoningen. Uiteindelijk resulteerde dit in het Definitief Ontwerp. 

Lees meer

Cliënttevredenheid

Cliënten van SWZ zorg zijn gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over hun kwaliteit van leven en de diensten die zij afnemen binnen SWZ zorg. Dat blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek.  
 
De komende jaren richten we ons op een aantal thema's die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zoals het aanbod op de activiteitencentra voor mensen met NAH en het uitbreiden en/of behouden van het netwerk van de client. Beide thema’s zijn onderdeel van onze visie op toekomstbestendige zorg. Hierbij brengen we samen met de cliënt in kaart: wat iemand zelf kan, wat het netwerk kan betekenen, wat de inzet van zorgtechnologie kan bijdragen en wat onze zorgprofessionals kunnen betekenen. 

Nieuwe methodiek Dit vind ik ervan!

Medewerkers

Medewerkersreis

Bij SWZ zorg werken we graag met tevreden en betrokken medewerkers. Dit betekent immers dat mensen met plezier bij ons werken én voorkomt uitstroom en verzuim. We onderzoeken hoe we de betrokkenheid kunnen vergroten als onderdeel van de medewerkersreis: van werven tot waardering en afscheid nemen. In 2023 zijn een aantal projecten opgestart en afgerond.

Meer lezen

Duurzame inzetbaarheid

Onderdeel van het jaarplan van 2023 was een jaarprogramma, gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid. Dit draagt bij aan het behoud van personeel en verlaging van het verzuimpercentage.

Meer lezen

Teamreflectie; TOP-cyclus en ondersteuningscirkels

Jaarlijks reflecteren teams op hun ontwikkeling en functioneren, dit wordt geborgd in het Team Ontwikkel Plan (TOP).
Om meer ondersteuning op maat te bieden aan de zorgteams is gestart met ondersteuningscirkels.

Meer lezen

Toekomstbestendige zorg

Anders organiseren

 De vraag naar zorg neemt de komende jaren toe, terwijl aan de andere kant steeds meer collega’s de zorg verlaten, omdat ze de overstap maken naar een andere sector of met pensioen gaan. Deze ‘zorgkloof’ maakt dat we nu actief na moeten denken op welke manier we de zorg organiseren.

Lees meer

Woonwerkcirkels

De behoeftes van cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) veranderen. Omdat zij steeds ouder worden, verandert hun behoefte op het gebied van een stimulerende tijdsbesteding. Ook onze medewerkers hebben andere verlangens dan vroeger: de mogelijkheid tot langere diensten en een grotere omvang van het contract.

Lees meer

Zinvolle daginvulling NAH

In 2023 is onderzocht hoe SWZ zorg haar expertise op het gebied van een zinvolle daginvulling nog beter kan benutten en inzetten voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hieruit is een nieuwe visie ontstaan vanuit drie perspectieven: cliënt, medewerker en organisatie.

Lees meer

Gezonde en veilige werkomgeving

Een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers, daar willen we uiteraard voor zorgen. Een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een gezonde BHV-organisatie zijn daarbij onontbeerlijk.

Lees meer

In gesprek

In een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Centrale cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Strategisch team hebben we gereflecteerd op het Kwaliteitsbeeld 2023. Men was zeer positief over de nieuwe opzet, waarbij is aangesloten bij thema's uit het jaarplan.

Lees meer

Kwaliteitsverslag 2022:

  • Klik hier voor de digitale versie van het Kwaliteitsverslag 2022
  • Klik hier voor de cliëntversie 2022

Kwaliteitsverslag 2021

  • Klik hier voor de digitale versie van het Kwaliteitsverslag 2021
  • Klik hier voor de cliëntversie 2021

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.