Schenken

SWZ zorg werkt op 27 locaties voor zo’n 1.500 cliënten. Zij vinden bij ons een thuis, begeleiding, behandeling en dagbesteding, die past bij hun wensen en mogelijkheden. De 800 medewerkers én 400 vrijwilligers zijn nauw betrokken bij het dagelijks leven van de cliënten. We werken met reguliere zorgbudgetten van de overheid. Echter, voor de extra voorzieningen en het woon- en werkgeluk is dat niet toereikend.
We willen graag zoveel méér voor onze cliënten betekenen. Maar we zitten in een onrustige tijd, de zorgbudgetten staan onder druk en er is een groot tekort aan zorgmedewerkers.
De betrokkenheid van de samenleving, van mensen zoals u, is echt gewenst. Met uw gift, klein of groot, helpt u de mensen met een ernstige, meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel om mee te doen in de maatschappij. Want met ieders levenservaring, halen we samen het beste eruit!

 

Direct, eenmalig geven

Een eenmalige donatie kunt u overmaken naar:
Bankrekeningnummer IBAN NL 75 RABO 0148283381 ten name van Stichting SWZ zorg in Son en Breugel.

Wilt u voor een specifiek project of woonlocatie geven? Stuur dan een e-mailbericht naar info@swzzorg.nl en geef aan waarvoor uw gift is. Samen zorgen we dan dat het bedrag op de juiste plek terecht komt.

SWZ zorg heeft een ANBI-status. Dit betekent dat SWZ zorg geen belasting verschuldigd is over het geld dat u schenkt of nalaat. Wat u doneert, komt volledig en direct ten goede aan onze cliënten.

De giften aan SWZ zorg zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In het geval van een eenmalige gift zijn daar voorwaarden aan verbonden. U vindt de informatie en rekenhulp op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl

De Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft een ANBI-status.

 

Een periodieke schenking: geven met belastingvoordeel

Doneren via een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijk. Als u minstens vijf jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar doneert, dan kunt u uw schenking als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan minder voor dezelfde schenking.

 

Wanneer u van deze regeling gebruik wilt maken, is het nodig om deze afspraak met een onderlinge overeenkomst vast te leggen. Vroeger was daarvoor een notariële akte nodig. Dat kan nog steeds, maar is niet meer verplicht.

 

U kunt een schenkingsovereenkomst opvragen bij het secretariaat Raad van Bestuur. Stuur de overeenkomst in tweevoud volledig ingevuld en ondertekend per e-mail naar info@swzzorg.nl of stuur de overeenkomst uitgeprint per post naar: SWZ zorg, t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur, Antwoordnummer 1521, 5690 ZX Son en Breugel. Een postzegel is niet nodig. Wij sturen uw exemplaar van de overeenkomst na ondertekening terug.

 

Nalatenschap

Wilt u uw idealen ook na uw leven doorgeven?
Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt. Uw nalatenschap of legaat maakt zó meer mogelijk voor mensen met een beperking in de langdurige gehandicaptenzorg.

 

Wij gaan graag met u in gesprek als u SWZ zorg in uw testament wilt opnemen. Samen zorgen we ervoor dat uw nalatenschap of legaat het grootst mogelijke effect heeft op de kwaliteit van leven van onze cliënten. Want met ieders levenservaring, halen we het beste eruit en komen we samen echt verder.

 

SWZ zorg is geen belasting verschuldigd over het geld dat u nalaat. Uw nalatenschap of legaat komt volledig en direct ten goede aan onze cliënten met EMB en NAH.

 

Er zijn drie manieren waarop u SWZ zorg kunt opnemen in uw testament:

  • Door SWZ zorg als (een van) uw erfgenamen te benoemen. SWZ zorg kan erfgenaam zijn naast uw kinderen en/of naast andere goede doelen, maar u kunt ons ook tot enige erfgenaam benoemen. De erfstelling wordt in samenspraak met de notaris opgenomen in uw testament;
  • Met een legaat laat u een vast bedrag, een vastgesteld gedeelte van uw nalatenschap of een specifiek bezit, zoals een huis, sieraden of kunst, na; Waarbij vanuit uw nalatenschap een Fonds op Naam kan worden ingesteld. Zo steunt u ons werk op een structurele en zeer persoonlijke manier. U bepaalt de naam van het fonds en in overleg met ons bepaalt u de doelstelling van uw fonds. Een fonds op naam is mogelijk vanaf een bedrag € 50.000,-.
  • Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling op te laten nemen: Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41093769.

 

Persoonlijk advies

Nadenken over uw nalatenschap is niet makkelijk. Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw nalatenschap gaat dan naar uw partner, eventuele kinderen of andere familieleden. En dat is niet altijd de gewenste of beste oplossing.

 

Een kind of partner met een beperking

Wanneer u een kind of partner heeft met een beperking, is het nemen van een weloverwogen beslissing vaak ingewikkelder. Het is juridisch gezien belangrijk erbij stil te staan wat het overlijden van de ouders betekent voor iemand met een beperking. Heeft u behoefte aan vertrouwelijk advies, neem dan contact op met het secretariaat Raad van Bestuur, telefoon 088 799 8080 of e-mail info@swzzorg.nl. Wij brengen u met de juiste persoon in contact.

 

Verder zijn er notarissen in ons werkgebied, die zich gespecialiseerd hebben in deze vragen.
Een notaris is altijd nodig voor het opstellen van een rechtsgeldig testament en de aangewezen persoon om al uw vragen te beantwoorden. Met vragen over nalatenschappen kunt u bellen met de Notaristelefoon (0900- 346 93 93) of bekijk de website www.notaris.nl

 

Donaties

SWZ zorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status maakt dat het voor u mogelijk is om met fiscaal voordeel te schenken. Bovendien hoeft SWZ zorg over uw gift geen schenkbelasting te betalen.

 

Het RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaalnummer van SWZ zorg is: 804610216.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor donaties, kunt u contact opnemen met het secretariaat Raad van Bestuur, telefoon 088 799 8080 of e-mail info@swzzorg.nl

 

Verder wijzen wij u ook graag op de Stichting Vrienden van SWZ zorg.

 

Voor meer informatie over ANBI, klik hier.

 

Natuurlijk wilt u graag weten welk verschil uw schenking maakt. Wij informeren u in onze jaarverslagen transparant over de donaties en schenkingen. Indien mogelijk laten wij het u persoonlijk weten. Zo weet u zeker dat uw schenking wordt gebruikt voor uw goede doel.

Om een goed beeld te krijgen hoe SWZ zorg werkt aan kwaliteit van leven, verwijzen wij u graag naar onze jaar- en kwaliteitsverslagen en jaarrekeningen.


U kunt de informatie downloaden via de link:

https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/downloads/jaarverslagen/.