SWZ is een stichting, met als belangrijkste organen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht van SWZ kenmerken zich door betrokkenheid, professionaliteit en transparantie. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en handelen ook hiernaar. Elk jaar leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid, conform de eisen die daaraan door de overheid en de externe toezichthouders gesteld worden.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en voor de dagelijkse leiding van SWZ. Hij wordt hierin ondersteund door een Strategisch Team. SWZ heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur en bestaat uit mevrouw J.W.E. Cath.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder, houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De werkzaamheden zijn verdeelt over drie commissies: de benoeming- en remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid en de auditcommissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer A.M. Caspers, voorzitter
  • Mevrouw M. Hijweege, vice-voorzitter
  • De heer T. van den Broek
  • Mevrouw J.A. Riteco
  • vacant

De documenten waarin de bevoegdheden voor beleid, bestuur en toezicht zijn beschreven, zijn hieronder te raadplegen: