SWZ is een stichting, met als belangrijkste organen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht van SWZ kenmerken zich door betrokkenheid, professionaliteit en transparantie. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en handelen hier ook naar. Elk jaar leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid, conform de eisen die daaraan door de overheid en de externe toezichthouders gesteld worden.

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse leiding van SWZ.  De RvB wordt hierin ondersteund door het Strategisch Team. SWZ heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit mevrouw J.W.E. Cath en mevrouw B.W.E.M. van Winkel-Leunissen.

De Raad van Toezicht (RvT) benoemt de bestuurder, houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en adviseert de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • De heer P.F.J. Oostelbos, voorzitter
  • De heer J.W.A. Waardenburg, vice-voorzitter
  • Mevrouw M. Braks
  • De heer T. van den Broek
  • Mevrouw H. Hulsbos

De documenten waarin de bevoegdheden voor beleid, bestuur en toezicht zijn beschreven, zijn hieronder te raadplegen.