Onze missie

Mensen met een beperking hebben recht op een leven als alle andere burgers. Een leven waarin een goede kwaliteit van bestaan wordt ervaren. De belangrijkste factoren die de kwaliteit van leven bepalen, zijn: comfort, zelfbepaling en sociale participatie. Mensen met een beperking kunnen hierbij ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden. SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de klant en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers. SWZ biedt professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk. Onze cliënten zijn mensen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). SWZ is er zowel voor kinderen en hun ouders, als voor volwassenen en hun naasten.

Onze visie

Een samenleving waarin iedereen kan participeren levert veel waarde op, zowel voor elk individu, als voor zijn omgeving en de samenleving. Het geeft een voller en rijker leven met een grotere kans op duurzame relaties. Een meer complete samenleving kan worden bereikt, wanneer alle mogelijkheden en kwaliteiten worden benut. Om volwaardig te participeren in de samenleving, hebben mensen met een beperking passende ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan vanuit de inclusiegedachte het beste door het eigen netwerk van de cliënt gegeven worden. Hulpverleners sluiten hier op aan, met aanvullende professionele zorg- en dienstverlening. SWZ stemt haar aanbod af op de vragen van cliënt en samenleving.
Een samenleving die steeds sneller verandert en hoge eisen stelt aan professionaliteit en flexibiliteit. Daar willen we actief op inspelen en onze dienstverlening op afstemmen. SWZ hanteert hierbij de volgende uitgangspunten. Wij werken “van mens tot mens”, met ons hart en ons hoofd”. Wij willen voor iedereen, cliënten en medewerkers, het beste eruit halen.

De noden en talenten van onze cliënten zijn leidend voor de te bieden ondersteuning. Wij sluiten hierbij aan. Dat betekent onder andere:

  • We ondersteunen cliënten bij het maken van keuzes en het bevorderen van zelfstandigheid in elke levensfase.
  • Het probleemoplossend vermogen van de cliënten wordt optimaal benut of verbeterd.
  • We ondersteunen bij het verminderen, verhelpen of overwinnen van belemmerende factoren.
  • We bieden zorg en ondersteuning bij alle belangrijke levensgebieden: wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd en het onderhouden van relaties, gezondheid, ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, zingeving en welbevinden, materieel welzijn.

Onze inzet is niet vrijblijvend. De zorg en dienstverlening krijgt vorm door goedgeschoolde vakbekwame professionals, die weten hoe inhoud te geven aan de kwaliteit van leven, vanuit de eigen mogelijkheden van cliënten. De afspraken hierover met iedere cliënt, worden vastgelegd in een persoonlijk plan. De uitvoering hiervan is een gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid.

Onze cliënten hebben recht op goed gekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers.

  • Onze medewerkers zijn zich bewust van de eigen mogelijkheden, het eigen perspectief en de eigen toegevoegde waarde.
  • Onze medewerkers zijn bereid om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen.
  • Onze medewerkers zijn in staat om op een open wijze met collega’s en leidinggevenden van gedachten te wisselen over de eigen ideeën en wensen.
  • Onze medewerkers zijn bereid om gevraagd en ongevraagd, met respect voor ieders persoon en positie, ervaringen te delen en elkaar aan te spreken.
  • SWZ is bereid om te investeren in zijn medewerkers en stelt zich op als een aantrekkelijke en goede werkgever.

SWZ werkt samen met andere maatschappelijke organisaties (onderwijs- en zorginstellingen, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, re-integratiebureaus etc.), die een bijdrage kunnen leveren aan een optimale participatie van cliënten in de samenleving. SWZ is hierin een betrouwbare samenwerkingspartner.

In onze organisatie staat kwaliteit centraal. Onze kwaliteit is gebaseerd op respectvolle bejegening, cliëntgerichtheid en voortdurend werken aan verbetering. Daarbij hebben we oog voor doeltreffendheid en doelmatigheid. Gevraagde zorg wordt zo snel mogelijk opgestart, vanuit een servicegerichte instelling.

De vele ontwikkelingen in de zorgsector pakken we voortvarend en daadkrachtig op.

Verbinding, Vertrouwen & Vakmanschap
Verbinding, Vertrouwen & Vakmanschap; dat zijn onze drijfveren. Dat zit in het DNA van de medewerkers van SWZ. Deze drie “V’s” helpen ons in bij het bieden van merkbare, mensgerichte zorg.

Merkbare, mensgerichte zorg: Strategische koers SWZ 2022-2025
Klik hier voor de strategische koers >> Strategische koers SWZ_2022_2025
Klik hier voor de strategische koers in posterformaat, in een overzicht en compact beschreven >>Onepage_Strategische koers SWZ_2022_2025_SH

Inspirerend Kader ‘Van Mens tot Mens – met hart én hoofd’
In het inspirerend kader staat beschreven op welke manier SWZ waarde wil toevoegen.
Bekijk ons werkboek Inspirerend Kader >> Inspirerend_kader_2022